รับตรง60 ใช้คะแนน GAT-PAT/วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (ระเบียบการ)

รับตรง60 ใช้คะแนน GAT-PAT/วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่หาดใหญ่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เรียนที่ภูเก็ต
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ่
  • ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10, 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ่
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะเภสัชศาสตร์-หาดใหญ่
  • เภสัชกรอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 12, 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปศาสตร์-หาดใหญ่
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ
  • ชุมชนศึกษา
  • (หน้า 12)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 12)
 • คณะการแพทย์แผนไทย-หาดใหญ่
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 13, 3)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 13, 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์-ปัตตานี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • ศิลปศึกษา
  • พลศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการประมง
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์นิเทศ
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • การจัดการสารสนเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-มานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาและวรรณคดีจีน-ปริญญาร่วมระหว่างประเทศ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษามลายู
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอาหรับ
  • ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมสงเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • บริหารธุรกิจ
  • ประวัติศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • (หน้า 14, 3)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะประยุกต์
  • (หน้า 16, 3)
 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา-ปัตตานี
  • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 16, 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-ปัตตานี
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะรัฐศาสตร์-ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 17, 4)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 17)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ:จีน-หลักสูตรนานาชาติ
  • จีนศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ไทยศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ยุโรปศึกษา
  • (หน้า 17, 4)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 17, 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรประมง
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 19, 4)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • พัฒนาธุรกิจ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • (หน้า 20, 4)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ-ตรัง
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการรัฐกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 20, 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 สายสามัญ หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: