TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2560

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีคะแนนผลการสอบ O-NET หรือ GAT หรือ PAT 2 หรือ 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • อายุไม่เกิน 23 ปี
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.อำนาจเจริญ
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4