โครงการรับตรง 5 คณะ พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

โครงการรับตรง 5 คณะ พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 พฤศจิกายน 2556 – 22 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม — 100 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า — 100 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม — 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม — 40 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ — 30 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี — 10 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 80 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร — 35 คน
  • สาขาวิศวกรรมโยธา — 70 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร — 30 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า — 30 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี — 10 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง — 30 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 60 คน
  • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ — 70 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ — 25 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ — 100 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ — 30 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิทยาเขตชุมพร) — 50 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตชุมพร) — 50 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ — 50 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ — 80 คน
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม — 100 คน
  • สาขาวิขาเคมีสิ่งแวดล้อม — 40 คน
  • ลาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ — 60 คน
  • ลาชาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม — 60 คน
  • ลาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ — 70 คน
  • สาชาวิชาสถิติประยุกต์ — 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตชุมพรฯ) — 30 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก — 40 คน
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม — 20 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ — 20 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต — 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในขั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวช.) ในคณะและสาขาวิชาที่กำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1600 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ