รับตรง60 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 ระเบียบการ KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2559 – 30 มกราคม 2560
 • (หน้า 11)

วิทยาเขตบางเขน

 • คณะเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เคมีการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหารและโภชนาการ
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • 205 คน
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (140 คน)
  • (หน้า 12)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และกระดาษ
  • (40 คน)
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สถิติ
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (165 คน)
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ.บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • การจัดการเทคโนโลยีการบิน
  • (905 คน)
  • (หน้า 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (4 คน)
  • (หน้า 13)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • เศรษฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจการเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (210 คน)
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • ประวัติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาคลินิก-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา-ภาคพิเศษ
  • (131 คน)
  • (หน้า 14)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (50 คน)
  • (หน้า 14)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีการบรรจุ-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (375 คน)
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • วรรณคดี-วรรณคดีไทย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาจีน
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • สื่อสารมวลชน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาตะวันออก-จีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • ภาษาตะวันออก-ญี่ปุ่นธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • (160 คน)
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ภาคพิเศษ
  • (189 คน)
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (60 คน)
  • (หน้า 15)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (30 คน)
  • (หน้า 15)

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (70 คน)
  • (หน้า 15)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • (58 คน)
  • (หน้า 16)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (163 คน)
  • (หน้า 16)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (26 คน)
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (20 คน)
  • (หน้า 31)

วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชีบริหาร
  • การเงินและการลงทุน
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
  • การบัญชีบริหาร-ภาคพิเศษ
  • การเงินและการลงทุน-ภาคพิเศษ
  • (420 คน)
  • (หน้า 17)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • (30 คน)
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • (70 คน)
  • (หน้า 17)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • (40 คน)
  • (หน้า 18)
 • คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • การขนส่งทางทะเล
  • (60 คน)
  • (หน้า 18)

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
  • (200 คน)
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เคมีประยุกต์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (330 คน)
  • (หน้า 18)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (280 คน)
  • (หน้า 18)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (10 คน)
  • (หน้า 19)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
 • (50 คน)
 • (หน้า 19)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า หรือ กศน.
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด, เฉพาะบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 19)

จำนวนรับ

 • รวม 4,491 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: