TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล 2560 (รอบ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

คุณสมบัติ

 • ประเภทสอบตรง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประเภทโควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • ต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา โดยเสนอได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะประเภทสอบตรง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์