TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 โควตา การจัดการประชุมฯ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลาฯ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โควตา) สาขาวิชาการจัดการประชุมฯ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1
  • 1 – 30 กันยายน 2559
 • รอบ 2
  • 1 – 30 ธันวาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. 3 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึง ม.5 หรือ ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด 10% แรกของชั้นเรียน หรือสาขาฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานภาควิชาบริหารธุรกิจชั้น 1 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5