โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2557

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พระจอมเกล้าฯธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (โครงการสหกิจศึกษา)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 6 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (โครงการสหกิจศึกษา)

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาขั้นปีที่ 2 ในสาขาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีที่จบการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
  • กรณีทีกำลังศึกษาอยู่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2.50

จำนวนรับ

  • 20 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ