รับตรง60 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2560

รับตรง60 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ แผนการศึกษา 4 ปี-ภาคปกติ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • ทรัพยากรเกษตร
   • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
   • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
   • ประมง
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมีประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
   • การตลาด
   • การจัดการ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 9)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ แผนการศึกษา 3 ปี ครึ่ง-ภาคปกติ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ แผนการศึกษา 4 ปี-ภาคพิเศษ

 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 14)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ม.6 / ปวช.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • แผนการศึกษา 4 ปี-ภาคปกติ
  • รวม 175 คน
 • แผนการศึกษา 3 ปี ครึ่ง-ภาคปกติ
  • รวม 5 คน
 • แผนการศึกษา 4 ปี-ภาคพิเศษ
  • รวม 160 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15-17)

เว็บไซต์