TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,576 ที่นั่ง ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 37-41)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • 220 คน
  • (สอบวิชาเฉพาะ/ยื่น GAT)
  • (หน้า 14)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี 100 คน
  • การบริหารธุรกิจ 150 คน
  • การบัญชีและบริหารธุรกิจ-ตรีควบโท 5 ปี 60 คน
  • (ยื่น TU STAR หรือ ยื่น SMART-I)
  • (หน้า 15)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง 45 คน
  • การระหว่างประเทศ 45 คน
  • บริหารรัฐกิจ 45 คน
  • (สอบวิชาเฉพาะ/ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 17)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • 150 คน
  • (สอบคัดเลือก)
  • (หน้า 19)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • 120 คน
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 20)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย 20 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 20 คน
  • (ยื่น PAT/วิชาสามัญ/TU STAR)
  • (หน้า 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 10 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตร 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • คณิตศาสตร์ 10 คน
  • สถิติ 10 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
  • เคมี 20 คน
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 คน
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน
  • ฟิสิกส์ 10 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 คน
  • วัสดุศาสตร์ 10 คน
  • (ยื่น วิชาสามัญ/TU STAR)
  • (หน้า 23)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา 16 คน
  • วิศวกรรมเคมี 12 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 12 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 คน
  • (ยื่น PAT 1/PAT 3)
  • (หน้า 25)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 20 คน
  • กายภาพบำบัด 10 คน
  • (ยื่น TU STAR/GAT/PAT 2)
  • (หน้า 26)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • กลุ่มที่ 1 นักศึกษาทั่วไป ไม่ขอรับทุนการศึกษา 20 คน
  • กลุ่มที่ 2 นักศ฿กษา ที่ประสงค์รับทุนการศึกษา 30 คน
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 28)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน 35 คน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 30 คน
  • (ยื่น GAT/สอบวิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 30)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • 60 คน
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 32)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • 50 คน
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 33)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมอุตสาหการ 40 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม 30 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 34)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 1,576 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT/PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ และ/หรือ หรือคะแนน SMART-I
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 6, 9, 42)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7, 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ป้ายกำกับ: