TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ ผลิตแพทย์เพิ่ม-ศึกษาธิการ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • รับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 32 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13