รับตรง60 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์/ทันตะ ม.มหิดล 2560

รับตรง60 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์/ทันตะ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • (หน้า 8)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านกีฬา ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 9)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
   • (หน้า 9)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ไม่จำกัดศาสนา
   • (หน้า 9)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • (หน้า 11)
  • โครงการพื้นที่ – โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
   • (หน้า 11)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านกีฬา ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 11)
  • โครงการรับนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
   • (หน้า 12)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการวิทยาเขต
   • กลุ่มกาญจนบุรี – กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มนครสวรรค์ – นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
   • กลุ่มอำนาจเจริญ – อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
   • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
   • (หน้า 13)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ทั่วประเทศ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและดนตรีแสดงเดี่ยว
   • (หน้า 13)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
  • (หน้า 15)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต
  • (หน้า 16)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร
  • (หน้า 16)
 • ศูนย์แพทย์ รพ.ราชบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • CPIRD, ODOD
  • กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละกลุ่มสมัครกำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • รวม 175 คน
 • (หน้า 20)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 26)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 22)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์