รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 5, 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2, 11)

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตาพิเศษ
  • กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • 20 คน
 • ประเภทรับตรง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • 55 คน
 • ประเภทเพิ่มพิเศษ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • 90 คน
 • ประเภทร้านยาคุณภาพ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีความสัมพันธ์เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาตเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และเป็นสมาชิกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทย องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
  • 5 คน
 • ประเภทผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นภาคการศึกษาสุดท้าย ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ต้องศึกษารายวิชาทางด้านต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มาแล้ว ด้านละไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
  • 10 คน
 • ประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • 1 คน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 181 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ 5 วิชาสามัญ ไดเแก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • สอบข้อเขียน PSAT และความถนัดทางเภสัชศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์