TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 15 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-รวมวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 50 คน
  • วิศวกรรมวัดคุม 5 คน
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค 3 คน
  • วิศวกรรมเคมี 15 คน
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี 15 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 8 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 4 คน
  • วิศวกรรมโยธา 10 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 15 คน
  • วิศวกรรมอาหาร 20 คน
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง 5 คน
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 10 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุม 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 10 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ 2 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 คน
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม 5 คน
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นม.4, ม.5 เป็นอันดับต้น ของกลุ่มนักเรียนสายวิทย์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ในชั้นม.4, ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 3.80 ในบางสาขาวิชา
 • ศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑืที่กำหนด ดังนี้
  • โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้นม.6 สายวิทย์ อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
   • นักเรียน 100 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 3 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-3
   • นักเรียน 200 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 6 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-6
   • นักเรียน 300 คน ขึ้นไป เสนอชื่อได้ 10 คน คือนักเรียนที่ได้อันดับ 1-10
  • สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 265 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนเสนอชื่อ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้ ในบางสาขาวิชา
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5