รับตรง60 คณะครุศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

รับตรง60 คณะครุศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • การศึกษาปฐมวัย
  • 17 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ ไทย
 • ประถมศึกษา
  • 11 คน
  • สายวิทย์ ใช้ GAT / PAT 5 / PAT 2 / วิชาสามัญ อังกฤษ คณิต 1
  • สายศิลป์ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ ไทย สังคม
  • สายศิลป์-คำนวณ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต 1
 • มัธยมศึกษา (สายวิทย์)
  • 66 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ คณิต 1 ฟิสิกส์
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ คณิต 1 เคมี
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ คณิต 1 ชีววิทยา
 • มัธยมศึกษา (สายวิทย์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • 33 คน
  • ใช้ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 5
 • มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • 55 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ ไทย
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ สังคม
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / PAT 7 ฝรั่งเศส / วิชาสามัญ อังกฤษ
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / PAT 7 เยอรมัน / วิชาสามัญ อังกฤษ
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / PAT 7 จีน / วิชาสามัญ อังกฤษ
 • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  • 33 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ คณิต 1
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ สังคม
 • จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
  • 25 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ คณิต 1
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ สังคม
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ ไทย
 • เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
  • 17 คน
  • สายวิทย์ ใช้ GAT / PAT 1 / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ
 • เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
  • 17 คน
  • ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ คณิต 1
  • หรือ ใช้ GAT / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ สังคม
 • ธุรกิจศึกษา
  • 17 คน
  • ใช้ GAT / PAT 1 / PAT 5 / วิชาสามัญ อังกฤษ
 • (หน้า 3, 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ปี 2560
 • (หน้า 2, 7)

จำนวนรับ

 • รวม 291 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์