TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-แบบปกติ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 250 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สายศิลป์-คำนวณ 100 คน
   • สายวิทย์-คณิต 150 คน
  • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาด้านสถิติ 30 คน
   • สาขาวิชาประกันภัย 30 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 ครั้งที่ 1/2560 (หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิตใช้ PAT 2 ด้วย)
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • รวม 590 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10