TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 คณะนิเทศศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิเทศศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 10 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส/วิชาภาษาเยอรมัน/วิชาภาษาญี่ปุ่น/วิชาภาษาจีน 80 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 หรือ PAT 7 ตามภาษาที่เลือกสอบ ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9