รับตรง60 คณะนิติศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

รับตรง60 คณะนิติศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 หรือ PAT 7 ตามภาษาที่เลือกสอบ ครั้งที่ 1/2560
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ไทย อังกฤษ สังคม ปี 2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์