TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 25 คน
  • คอมพิวเตอร์ 35 คน
  • เคมี 60 คน
  • ชีววิทยา 25 คน
  • สัตววิทยา 10 คน
  • ฟิสิกส์ 25 คน
  • พฤกษศาสตร์ 10 คน
  • พันธุศาสตร์ 16 คน
  • เคมีวิศวกรรม 40 คน
  • ธรณีวิทยา 20 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล 18 คน
  • ชีวเคมี 28 คน
  • วัสดุศาสตร์ 45 คน
  • จุลชีววิทยา 30 คน
  • เทคโนโลยีทางการภาพและการพิมพ์ 25 คน
  • เทคโนโลยีทางอาหาร 45 คน
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ ปี 2560 วิชา คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • รวม 487 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10