TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
  • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่น้อยกว่า 2.50
  • มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
   • SAT — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 1,100 คะแนน (รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
   • TOEFL — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน สำหรับ Paper Based Test (PBT) หรือ
    61 คะแนน – สำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
    173 คะแนน – สำหรับ Computer-Based Test (CBT)
   • IELTS — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
   • TU-GET — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน
 • สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบวุฒิเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปีสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้
   • ผู้ที่ใช้ผลสอบ GCE , GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4.00
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
   • SAT — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 1,100 คะแนน (รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
   • TOEFL — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน สำหรับ Paper Based Test (PBT) หรือ
    61 คะแนน – สำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
    173 คะแนน – สำหรับ Computer-Based Test (CBT)
   • IELTS — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
   • TU-GET — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติทุกกรณี
  • ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปีสุดท้าย (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลสอบ ดังนี้
   • ผู้ที่ใช้ผลสอบ GCE , GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซํ้ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซํ่ากัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4.00
   • ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซากัน แต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
   • SAT — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 1,100 คะแนน (รวม 3 ส่วน Math, Reading, และ Writing)
   • TOEFL — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน สำหรับ Paper Based Test (PBT) หรือ
    61 คะแนน – สำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ
    173 คะแนน – สำหรับ Computer-Based Test (CBT)
   • IELTS — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
   • TU-GET — กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน

จำนวนรับ

 • 80 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm โดยชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชน์ พร้อมส่งเอกสารประกอบการรับสมัครมาที่ ” สำนักงานโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 “

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ