รับตรง60 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559
 • (หน้า 2, 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน/เศรษฐศาสตร์/และสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์กำลัง/และพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 16)
  • (ใช้คะแนน IELTS, TOEFL-IBT, CU-TEP หรือ RMIT ยื่นประกอบด้วย)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 18)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 20)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 25)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์-การออกแบบกราฟิก
  • มีเดียอาตส์-แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
  • มีเดียอาตส์-การออกแบบภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกมส์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตำ่กว่า 3.50
  • หรือ เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่ายที่ 2 ขึ้นไปของศูนย์สอวน.
  • หรือ เกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ
 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้านระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ หรือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • (หน้า 6, 9, 10)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์