รับตรง60 โควตา วิศวกรรมยานยนต์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 โควตา วิศวกรรมยานยนต์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากในประเทศ และต่างประเทศ (เทียบเท่า)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนเสนอชื่อ 1 คน
 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2, 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์