TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 แพทย์ชนบท/แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหิดล 2560 (ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2560 (ระเบียบการ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 • CPIRD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา
 • ODOD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมาย อำเภอโนนแดง
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
 • (หน้า 4)

ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 • CPIRD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี
 • ODOD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
 • (หน้า 4)

ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 • CPIRD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
 • ODOD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงา
 • (หน้า 5)

ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี

 • CPIRD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออก 25 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
 • ODOD
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้าน อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • เป็นนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา
  • นครราชสีมา 6/12
  • บุรีรัมย์ 10/0
  • สุรินทร์ 10/0
  • ชัยภูมิ 10/0
 • ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
  • นครสวรรค์ 15/5
  • อุทัยธานี 2/3
  • กำแพงเพชร 4/3
 • ศูนย์แพทย์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
  • นครศรีธรรมราช 8/8
  • กระบี่ 2/2
  • พังงา 2/2
  • ตรัง 4/0
  • ภูเก็ต 4/0
 • ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ราชบุรี
  • ราชบุรี 3/2
  • สุพรรณบุรี 3/2
  • กาญจนบุรี 3/3
  • นครปฐม 2/3
  • เพชรบุรี 3/2
  • ประจวบคีรีขันธ์ 4/2
 • *** จำนวน CPIRD / จำนวน ODOD
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14