รับตรง60 +ทุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง60 +ทุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติเพื่อรับทุนตามโครงการต่างๆ

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว. ) หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์สอวน. หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Young Physicists’s Tournament (IYPT) หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Junior Science Talent Project : JSTP)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 135 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์