TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง60 แพทย์เพื่อชาวชนบท/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2559
 • (หน้า 11)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท-CPIRD

 • คุณสมบัติ
  • กลุ่มที่ 1
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสังคม ไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มที่ 2
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
   • เป็นนักเรียนโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ศูนย์ สอวน.
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ศึกษาชั้นม.ปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตที่พื้นที่ 20 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • นครราชสีมา 18 คน
  • ชัยภูมิ 10 คน
  • บุรีรัมย์ 11 คน
  • สุรินทร์ 11 คน
  • รวม 50 คน
  • (หน้า 2)

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน-ODOD

 • คุณสมบัติ
  • กลุ่มที่ 1
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผมการเรียนเฉลี่ยสังคม ไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มที่ 2
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
   • เป็นนักเรียนโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ศูนย์ สอวน.
   • เป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • (หน้า 3, 4)
 • จำนวนที่รับ
  • นครราชสีมา 10 คน
  • ชัยภูมิ 6 คน
  • บุรีรัมย์ 7 คน
  • สุรินทร์ 7 คน
  • รวม 30 คน
  • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11