รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ-ระยอง 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ-ระยอง 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2559
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 4)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ โควตาเรียนดี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวช.
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ โควตาพื้นที่จ.ระยอง

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวช.
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)
 • โควตาพื้นที่จ.ระยอง
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 6)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 4)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์