TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 โอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยวิธีรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของโครงการสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศระหว่างปี 2557-2559 (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.ปลาย ณ ปีที่แข่ง) หรือผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 โครงการโอลิมปิก สสวท. สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 21 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยคณะฯ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8