TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2560 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (4 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 1 – 25 พฤศจิกายน 2559
 • รอบ 2 : 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
 • รอบ 3 : 4 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560
 • รอบ 4 : 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีสำเร็จการศึกษา แล้วใช้เกรดตลอดหลักสูตร
  • 20 คน
 • สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและจากโรงเรียนในต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • และ/หรือ มีคะแนน SAT จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 900 หรือสอบผ่าน A Level แล้ว
  • 20 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ สํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5