รับตรง60 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย 2560 (รอบที่ 1)

รับตรง60 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย 2560 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 กรกฎาคม – 30 กันายายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ที่มีผลการเรียนดี-ปานกลางขึ้นไป
  • ได้เรียนวิชาพื้นฐานทางสายวิทย์หรือสายศิลป์มาเพียงพอ
  • มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เว็บไซต์