รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2559
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ปวช.
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (โควตาเรียนดี : หน้า 3)
  • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • โควตาพื้นที่จ.ระยอง
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในจังหวัดระยอง
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 5)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (โควตาเรียนดี : หน้า 4)
 • (โควตาพื้นที่จ.ระยอง : หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11