รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-ปริญญาตรี 2 ปี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • โควตาพื้นที่
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ปีสุดท้าย
  • มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจ.ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของ มจพ.
 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ปีสุดท้าย
  • นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงเทอม 2/2558 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • โควตาพื้นที่ รวม 290 คน
 • โควตาเรียนดี รวม 270 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • โควตาพื้นที่
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • โควตาเรียนดี
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์