TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2557 (รอบ 2)

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการประกอบธุรกิจวิศวกรรม อันจะสามารถนำนวัตกรรมทางวิศวกรรมมาใช้ในการขยายธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางงานวิศวกรรมมาสร้างเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความแข็งแกร่งทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จึงเห็นควรประกาศรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิขาธุรกิจวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • ธุรกิจวิศวกรรม

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยละสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.eng.su.ac.th/ และส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ “โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000″

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ