รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1 ภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนและผู้นำชุมชน และแต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้เพียง 1 คน เท่านั้น

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์