รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 ส่งเสริมนักเขียน-กวีล้านนา ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 1 ส่งเสริมนักเขียน-กวีล้านนา ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพัฒนาล้านนา 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูด ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนา ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ มาแล้ว
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์