รับตรง60 วิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 วิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเครื่อง 20 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์