TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

โครงการรับตรง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 2557 (รอบ 2)

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลอันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายเปิดรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยการดำเนินการรับนักศึกษาจะไม่กระทบต่อจำนวนรับนักศึกษาภาคปกติและงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้สำหรับนักศึกษาประเภทปกติด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.75

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.eng.su.ac.th/ และส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ “โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000”

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ