รับตรง60 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวะโยธา,เครื่องกล,อุตสาหการ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวะโยธา,เครื่องกล,อุตสาหการ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, เครื่องกล, อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 25 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมโยธา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4, ม.5 และ ม.6 เทอม 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 3.25
  • หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (หน้า 2)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4, ม.5 และ ม.6 เทอม 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 2.75
  • และ เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือในระดับภูมิภาค เช่น การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง, การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสต ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (หน้า 3)
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4, ม.5 และ ม.6 เทอม 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 2.75
  • และ เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสต ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์