รับตรง60 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 อัจฉริยภาพทางคอมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-สองภาษา 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ของ ม.6
  • ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS/YSC.EN) หรือเป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่า เข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือโครงการอื่นๆ เทียบเท่า
  • (หน้า 2)
 • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-สองภาษา
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ของ ม.6
  • ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS/YSC.EN) หรือเป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่า เข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือผ่าการคัดเลือกในเกณฑ์ ดีเด่น และดี จากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านไอที (ISNE Proficiency Test) หรือโครงการอื่นๆ เทียบเท่า
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์