TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ วิศวะระบบสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครื่องข่าย หลักสูตรสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ต้องมีผลการสอบ GAT/PAT หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ศึกษาในระบบการศึกษานานาชาติ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า )

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5