รับตรง60 นร.ในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 นร.ในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 23 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ทางทะเล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรสองภาษา
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ธุรกิจศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน-ควบสองปริญญา
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์-ควบสองปริญญา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบ
  • สื่อสหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  • แอนนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 4,308 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • สามารถยื่นคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆอีก 14 สถาบัน ดังนี้
  • ม.พายัพ
  • ม.ฟาร์อีสเทอร์น
  • ม.นอร์ท-เชียงใหม่
  • ม.สงขลานครินทร์
  • ม.ขอนแก่น
  • ม.หอการค้าไทย
  • ม.อัชสัมชัญ
  • ม.กรุงเทพ
  • ม.แม่ฟ้าหลวง
  • ม.ราชภัฏเชียงราย
  • ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ม.แม่โจ้
  • ม.ศรีปทุม
  • ม.หาดใหญ่
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: