TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7