โควตารับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-จักรพงษภูวนารถ 2557

โควตารับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-จักรพงษภูวนารถ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( โควตา ) เป็น 2 แนวทาง

ข่าวด่วน

ประเภททั่วไป
ผู้สมัครที่ประสงค์ศึกษาต่อ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกับภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย

ประเภทกิจกรรม
ผู้สมัครที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือ ดนตรีไทย รำไทย จะประสงค์ศึกษาต่อ ต้องมีคะแนนสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2556 และอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาแล้ว มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคปกติ)
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ — 95 คน
 • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ภาคสมทบ)
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ — 95 คน
 • หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ — 385 คน
  • คณะศิลปศาสตร์ — 45 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นกรณีพิเศษ จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเท่าสถานศึกษาของรัฐ

จำนวนรับ

 • รวม 620 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา
 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ