รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง60 โควตา อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาสถาบันอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การบัญชี
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
   • การตลาดเชิงสร้างสรรค์
   • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดสวยชุมชน หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านอื่นๆ ที่สถาบันเห็นว่าเหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
 • (หน้า 2, 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 8-17)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18