รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตาความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตาความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 11)

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 • (หน้า 2)
 • โควตานักกีฬา
 • (หน้า 2)
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม
 • (หน้า 2)
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • (หน้า 2)
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
 • (หน้า 3)
 • โควตาเรียนดีชนบท
 • (หน้า 3)
 • โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
 • โควตาเพาะพันธุ์ปัญญา
 • (หน้า 3)
 • โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 4, 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 4, 7)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5, 8)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5, 8)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 5, 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5, 9)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 6, 9)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
  • (หน้า 6, 9)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6, 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการ คณะ หรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • รวม 837 คน
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15