รับตรง60 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง60 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • การปกครอง
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2558 ในเขตจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
 • มีผลการเรียน ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 3, 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12