รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

โครงการรับตรง-โควตา วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

ด้วยวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทโควตาและประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ( โควตา 4 คน / รังตรง 24 คน )
  • สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ( โควตา 4 คน / รับตรง 24 คน )

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีผลสอบ TOEFL (CBT) 133, (IBT) 45-46, (PBT) 450-453 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวนรับ

  • รวม 56 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร 31 ชั้น 1
  • สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์