TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ดนตรีศึกษา 14 คน
   • ดนตรีไทย 7 คน
   • ดนตรีสากล 7 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 คน
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดุริยางคศิลป์ไทย 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่จุฬาฯกำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 19 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะทฤษฏี
 • ทดสอบวิชาเฉพาะปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 13-20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20