รับตรง60 นร.ภาคใต้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560

รับตรง60 นร.ภาคใต้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 50 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 50 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
 • สายวิทย์-คณิต
  • สมัครได้ทุกสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • สายคณิต-อังกฤษ
  • สมัครได้เฉพาะสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 250 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษามหาลัยทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์