TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 8 คน
   • ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล 8 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสนใจและความสามารถในทางดนตรีตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5 ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 16 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะทฤษฎี
 • ทดสอบวิชาเฉพาะปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8, 12-17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17