TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา หรือประวัติผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกาย ในช่วงปี 2557-2559
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 45 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10