TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์ 40 คน
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ภาพพิมพ์
   • ภาพถ่าย
  • นฤมิตศิลป์ 60 คน
   • เรขศิลป์ 20 คน
   • มัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ 20 คน
   • นิทรรศการศิลป์ 10 คน
   • หัตถศิลป์-เซรามิค 10 คน
  • ดุริยางคศิลป์ 30 คน
   • ดุริยางคศิลป์ไทย 10 คน
   • ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 20 คน
  • นาฏยศิลป์ 40 คน
   • นาฏศิลป์ไทย 20 คน
   • นาฏศิลป์ตะวันตก 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสนใจและความสามารถในทางศิลปะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะทฤษฎี
 • สอบวิชาเฉพาะทักษะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 14-21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21